وجود ابزار‌های نمایش فرصتی فراهم ‌می‌آورد تا قصه در حافظه‌ی بصری کودک جای گیرد. اجرای نمایشی قصه و حضور در نقش شخصیت‌های آن، کودک را در چالش مطرح شده فراتر از تفکرات خودمحورانه‌ی وی پیش می‌برد تا به درک وسیع‌تری از احساسات، عواطف و افکار دیگران برسد.

این حضور زاویه‌ی دید متفاوت به جهان پیرامونش را به او می‌نماید تا مسیری خلاق برای حل مسائل خویش بیاد.

قصه های نمایشی، پرنده‌ها

قصه های نمایشی، پرنده‌ها

قصه های نمایشی؛ شتر یک کوهانه و دو

قصه های نمایشی؛ شتر یک کوهانه و دو

قصه‌های نمایشی، فایل گرگی دشمن گرگ دیگر

قصه‌های نمایشی، فایل گرگی دشمن گرگ دیگر

قصه‌های نمایشی، فایل موش و گربه

قصه‌های نمایشی، فایل موش و گربه

قیمت :

اشتراک مطالب در: